www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер
Политика за защита на личните данни на „Е.К.“ЕООД
В сила от 15.12.2019  
1.Обща информация
„E.K.” ЕООД Ви благодари за интереса към нашата платформа – evtiniknigi.com. Искаме да Ви уверим, че защитатана личните Ви данни, както и на всякаква друга бизнес информация е нашприоритет. Ние обработваме лични данни доколкото са необходими за  предоставяните от нас услуги и само всъответствие със закона.
„E.K.” ЕООД осъществявадейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни на РепубликаБългария и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка собработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 
2. Информация относно администратора на лични данни 
Наименование:„E.K.” ЕООД                                                                                                                         
ЕИК: BG203494702
Адрес:България, София, ул. „Никола Мирчев“ № 34
Имейл: addvoucher@gmail.com
Телефон: 0889 46 26 20
3. Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование:Комисия за защита на личните данни
Седалище иадрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518                                                                                                                                      
Email: kzld@government.bg,kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
4. Обработване на лични данни
„Лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живофизическо лице. Отделни данни, които когато се събератзаедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, същопредставляват лични данни. Напр. имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес,които индивидуализират даден човек.
4.1   Категории лични данни, които се обработват„Е.К.“ЕООД обработва следнитеВаши индивидуализиращи данни: име, телефон и имейл.
„Е.К.“ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят заследното:
-   разкриват расов или етнически произход;-
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство всиндикални организации;
-  генетични и биометрични данни, данни заздравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалнатаориентация.
4.2. Принципипри обработване на лични данни
„Е.К.“ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
1.законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
2.ограничение на целите на обработване само до уредените в закона;
3.съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
4.обработване само при получено Ваше съгласие като наш клиент (приемаме, чесъгласието е получено при попълване на данните в нашата система) и само заизпълнение на поръчката Ви на книги;
5.цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво насигурност на личните данни;6.ограничение на съхранението с оглед постигане на целите.
4.3. Цели при обработване на лични данни
„Е.К.“ЕООД обработва лични данни само във връзка с работата на онлайн платформата ни evtiniknigi.com и за целите на предоставяне на книги наклиенти.
5. Трансферна лични данни към трети отговорни лица
Ниепрехвърляме лични данни само след Ваше съгласие и само към търговци, предлагащикниги и доколкото е необходимо, за да получите книгите, които сте заявили.Личниданни можем да прехвърлим към трети отговорни лица само ако имаме законовозадължение.
6.  Срокна съхранение
Съхраняваме лични данни само докато се сдобиете споръчаните книга/книги. Изтриваме личните данни веднага след като изпълнимзадълженията си по поръчката, освен ако нямаме законово изискване засъхранението им.
7. Деца
Услугите, които „E.K.” ЕООД предоставя, не са насочени към деца под 16 години и са забранени заизползване на лица от тази категория. Когато лицето е под 16-годишна възраст,обработване на личните данни е законно само ако и доколкото съгласието е даденоот притежателя на родителска отговорност за детето.
8. Сигурност
„E.K.” ЕООД, както и търговците, които публикуват наплатформата сме задължени да пазим тайна и да спазваме разпоредбите наприложимите закони за защита на данните.Предприемамевсички необходими технически и организационни мерки, за да гарантираме подходящстандарт на защита на Вашите данни, които се администрират от нас, особено зарисковете на неволно или незаконно унищожаване, манипулиране, загуба, промяна,неразрешено разкриване или неоторизиран достъп. Мерките ни за сигурност сеподобряват непрекъснато в съответствие с технологичното развитие.
9. Бисквитки (Cookies)
еvtiniknigi.com не използва бисквитки.
10.  Вашите права ·       
 Право на достъп
Имате право да изискате и получите от нас потвърждение дали се обработватлични данни, свързани с Вас. Имате право да получите достъп до данните,свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането,обработването и съхранението на личните Ви данни."Е.К." ООД Ви предоставя при поискване,копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или другаподходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно.·        
Право на коригиране или допълване
Вие можете да коригирате или допълните неточновъведени или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до насна : evtiniknigi.com@gmail.com ·        
Право на ограничаване
Имате право да изискате от нас да ограничим обработването на свързаните с Вас данни, когато са налице законовите основания за това.·   
Право на възражение
Вие можете давъзразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Е.К."ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите напрофилиране или директен маркетинг. ·        
Право на оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни  
Ако не желаете всички или част от Вашите личниданни да продължат да бъдат обработвани от нас за конкретна или за всички целина обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си заобработка чрез искане в свободен текст или на посочения емайл адрес – evtiniknigi.com@gmail.com.·       
 Право на обжалване пред компетентния надзорен орган
В случай на нарушаванена правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защитана личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита наличните данни в Република България (вж. т.3 от настоящата политика).
11. Промяна в политиката за защита на личните данни
„Е.К.“ ЕООД си запазваправото да прави промени в мерките за сигурност и защита на данните, доколкототова е необходимо поради техническото развитие. В тези случаи ние ще адаптирамесъответно нашата политика за защита на данните. 
Търсене по категория
Исторически книги (история)
Търсене по език
албански | английски | арабски | арменски | български | гръцки | еврейски | испански | италиански | китайски | латински | македонски | немски | норвежки | персийски | полски | португалски | румънски | руски | словашки | словенски | сръбски | турски | украински | унгарски | фински | френски | холандски | хърватски | чешки | чужд език | шведски | японски
За контакти с Evtiniknigi.com
За нас      Общи условия      Политика за защита на личните данни