Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството. Норми и правилници - Колектив
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Търговец: Scriptbooks , Севлиево

Контакт

Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството. Норми и правилници

Колектив

Цена 25.00 лв
употребявана книга
Корица: твърда
Година :1966
Страници: 976
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Строителство, архитектура, геодезия учебници, Техническа литература

Клони към отлично.

Съдържание:
I. Общи устройствени положения
1. Правилник за устройството и задачите на Държавния комитет по строителство и архитектура.
2. Правилник за устройството, задачите и работата на Министерството на строежите

II. Правила, норми, технически условия по проектирането и изпълнението на строителството

* Сгради, конструкции, съоръжения, мрежи
3. Изчисляване на строителните конструкции и земната основа - Основни положения за проетиране.
4. Натоварване на сгради и съоръжения - Правилник за проектиране.
5. Нормативни обемни тегла на строителните материали и почвите при проектиране на сгради и съоръжения.
6. Правилник за проетиране и изпълнение на дървени конструкции Комитета по архитектура и благоустройство.
7. Правилник за поектиране и изпълнение на зидарии.
8. Правилник за високи свободно стоящи комини.
9. Проектиране на фундаменти по машини - Указания за поектиране.
10. Временни указания за проектиране, строителство и експлоатация на стоманобетонни охладителни кули.
11. Инструкция за изчисление на стоманобетонни плочи и второстепенни греди във високите строежи при вземане под внимание на пластичните деформации.
12. Инструкция за проектиране и изпълнение на предварително напрегнати стоманобетонни елементи с прътова армировка, натягана по електротермичен начин извън кофражната форма.
13. Наредба за подобряване качеството на плоските покриви.
14. Методи за изпитване на строителните конструкции на огнеустойчивост.
15. Правилник за строителност в земетръсни райони.
16. Правила и норми за подземни и надземни улични проводи и съоръжения.
17. Основни технически изисквания относно тръбите за магистрални газопроводи.
18. правила и норми за проектиране на пътища.
* Изолации. Защита на конструкции и съоръжения
19. Основни положения за проектиране и изпълнение на подземните хидроизолации.
20. Норми за проектиране звукоизолацията в строителството.
21. Топлоизолация сградостроителството. Норми за проетиране.
22. Указания за приложението на перлитовия пясък за топлоизолация в строителството.
23. Временна инструкция за приложението на минералните вати в строителството.
24. Временна инструкция за приложението на стиропора в строителството.
25. Инструкция за изпълнение на покривни изолации с битуминозни материали.
26. Временна инструкция за импрегниране надървените елементи в строителството против гниене, нападение от насекоми и пожар.
27. Временни указания за антикорозионна защита на металните връзки в едропанелното жилищно и в промишленото строителство, изпълнявано с готови стоманобетонни елементи.
* Осветлени, отопление и други климатични условия. Водопроводни и канализационни инсталации
28. Естествено осветление - Норми и указания за проектиране.
29. Изкуствено осветление на промишлени предприятия. Норми за проектиране.
30. Норми за улично осветление.
31. Температурата, относителната влажност и скорост на въздуха в сградите на промишлените предприятия. Норми за проектиране.
32. Норми за максимално допустимите концентрации ма вредни вещества във въздуха на работната зона в производствените помещения.
33. Правила за проектиране и изпълнение на сгради с централни отопление, елементите на което се изготвят по индивидуален метод.
34. Нормализация на размерите на въздухопроводите за вентилационни инсталации.
* Класификация на сгради и съоръжения. Изчисляване на застроената кубатура на сгради
36. Класификация на сградите и съоръженията.
37. Отраслова техническа норма за изчисляване застроената кубатура на сгради.
* Технически условия за изпълнение на строително-монтажните работи
38. Временни указания за проектиране състава на бетоните за високото строителство.
39. Временни указания за проектиране състава на разтворите за зидарии.
40. Инструкция за минималното необходимо количество цимент при приготвяне на бетон.
41. Временна инструкция за приложение на безпясъчния бетон.
42. инструкция за приготвяне на на огнеупорни бетони с портладцимент.
43. Указания за приложението на керамзитобетона в строителството.
44. Временна инструкция за извършване на бетонни и стоманобетонни работи в промишленото и гражданското строителство при зимни условия.
45. Временна инструкция за пропарване на бетонни и стоманобетонни изделия.
46. Временна инструкция за приготовление, изпитване и нагнетяване на разтвори в каналите на предварително напрегнати конструкции.
47. Указания за уплътняване и обработка на фугите по фасадите на едропанелните жилищни сгради.
48. Временна инструкция за употребата на меласовата шлемпа като пластификатор.
49. Временна инструкция за употреба на талово масло и сапунена каша във варовите и смесени разтвори.
50. Временна инструкция за употребата на пепелта от филтрите на ТЕЦ в бетона.
51. Временна инструкция за употреба на пепелта от филтрите на ТЕЦ в строителни разтвори.
52. Допуски в размерите на бетонните и стоманобетонните елементи в сглобяемите сгради и съоръжения.
53. Временни технически условия за проектиране, изпълнение и приемане на стоманени форми за бетонни и стоманобетонни елементи на сглобяеми сгради и съоръжения.
54. Указания за проектиране и приложение на универсалното тръбно скеле от безшевни тръби.
55. Инструкция за заваряване на стоманени марки Ст-II (СТ5) и СтА-III(25Г2 С и 35ГС) с периодичен профил за армировка на стоманобетонни конструкции.
56. Инструкция за полагане на азбестоциментови вълнообразни плочи.
57. Временна инструкция за проектиране и изпълнение на керамичните подови конструкции.
58. Инструкция за полагане на паркет със студено битумно лепило.
59. Инструкция за направа на подова настилка с дървен паваж.
60. Указания за полагане на подови настилки от полимерни материали.
* Разпоредби по употребата на строителните материали
61. Постановление 25 на Министерския съвет от 7.02.1959 г. относно мероприятия за икономия на дървесината.
62. Постановление 193 на Министерския съвет от 20.08.1960 г. за вземане на допълнителни мерки за икономия на дървесина и за масово внедряване на сглобяеми стоманобетонни конструкции и изделия в строителството.
63. Постановление 184 на Министерския съвет от 2.10.1961 г. за допълнителни мероприятия за икономия на дървесината.
64. Разпореждане 1338 на Министерския съвет от 7.08.1962 г. за изпълнение на постановленията на Министерския съвет за икономия на дървесината.
65. Постановление 163 на Министерския съвет от 24.07.1959 г. относно мероприятия за антисептиране на дървения материал.
66. Извлечение от постановление 417 на Министерския съвет от 20.10.1959 г. относно икономия на бетонна стомана.
67. Извлечение от постановление 80 на Министерския съвет от 13 май 1958 г.за разширяване употребата на цветни метали.
68. Постановление 153 на Министерския съвет от 15.07.1959 г. за икономия на цветни метали.
69. Разпореждане 1156 на Министерския съвет от 24.07.1959 г.
70. Постановление 52 на Министерския съвет от 29.02.1960 г. за икономия на цветни метали.
71. Постановление 5 на Министерския съвет от 12.01.1961 г. относно осигуряване изпълнението на държавния народостопански план за 1961 г.
72. Постановление 204 на Министерския съвет от 17.12.1962 г. за утвърждаване разпределението на Държавното народно-стопанстки план за 1963 г. по министерства, ведомства и окръжни народни съвети и мероприятия за неговото изпълнение.
73. Решение 318 на Министерския съвет от 29.071964 г.
74. Разпореждане на Министерския съвет от 18.08.1955 г. относно отменяне разпореждане на Министерския съвет от 26.06.1954 г. за каменните облицовки на сградите.
III. Контрол по проектирането и изпълнението на строителството
75. Правилник за устройството и задачите на Главната инспекция за държавен технически контрол по строителството.
76. Извлечение от разпореждане 858 на Министерския съвет от 3.12.1963 г. за създаване на Главна инспекция по котлонадзора.
77. Правилник за устройството и работата на строителните лаборатории.
78. Разпоредба за устройството, задачите, правата и задълженията на органите по инвеститорския контрол на строителството.
79. Допълнение към протокол 11, раздел 5, от 7.05.1964 г.на Съвета по промишлеността и строителството при Министерския съвет от 8.06.1964 г.
80. Наредба за авторския надзор по строителството.
81. Решение на Министерството на строежите и Комитета по архитектура и благоустройство 32 от 2.08.1962 г.
82. Извлечение от разпореждане 87 на Министерския съвет от 28.04.1965 г. за изследователската и проектно-конструкторската работа, производството и експлоатация на санитарната техника.

3397

Технически условия за проектиране и изпълнение на строителството. Норми и правилници,  Колектив