Технология на пречистването на водите - Х. Попов, М. Милев
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Scriptbooks , Севлиево

Контакт

Технология на пречистването на водите

Х. Попов, М. Милев

Продадена
употребявана книга
Корица: твърда
Година :1977
Страници: 396
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Химия Учебници, Учебници за техникуми

Тираж 1066

Съдържание:

Технология на пречистването на природните води

1. Общи физикохимични познания за водата

Молекулен строеж и диполи

Активни реакции

Водни разтвори

Калоидни разтвори


2. Характеристика на природните води

Йонен състав

- Въглеродна киселина, съединения и равновесие

- Твърдост

- Алкалност

Колоиден състав

Органични вещества

Разтворени газове

Биология на природните води

Вземане на проби, консервиране и анализ


3. Пречистване на водите за питейно-битово водоснабдяване

Водоизточници

Изисквания по отношение на качествата на питейната вода

Водоснабдителни системи

Реагентно обработване на водата

- Куагуланти

Реагентно стопанство

Смесители

Окислително обработване на водата

Коагулация на природните води

- Съоръжения за коагулиране на водата

Избистряне на водата

- Утаители

- Избистрители

- Хидроциклони, центрофуги и флотация

Филтруване на водата

Обеззаразяване на водата

- Същност и методи на обеззаразяване

- Обеззаразяване с окислители

- Обеззаразяване с хлорни препарати

- Обеззаразяване с озон

- Обеззаразяване с ултразвукови лъчи и ултразвук

Корекция на флуорното съдържание


4. Пречистване на водите за промишлено водоснабдяване

Общи положения

Изисквания по отношение на качеството на водата за промишлено водоснабдяване

Омекотяване на водата

- Варова декарбонатизация

- Омекотяване с вар и сода

- Омекотяване с натрие фосфат

- Омекотяване с бариеви соли

- Термохимичен метод на омекотяване

- Инсталации за реагентно омекотяване на водата

Йонообменни методи на пречистване

- Йонообменно омекотяване

- Обезсоляване на водата

- Инсталации за йоннобменно пречистване на водата

Стабилизационна обработка на водата

Обезжелезяване на водата

Обезманганяване на водата

Отстраняване на силициевата киселина

Отстраняване на разтворените газове

Проблеми при оборотното водоснабдяване


5. Пречистване на отпадъчните води от пречиствателните станции

Формиране на отпадъчните води

Технологични схеми за повторно използване на промивните води

Обработване и използване на утайките

Възстановяване на реагентите

Технология на пречистването на отпадъчните води

6. Влияние на отпадъчните води върху водните течения и басейни. Санитарни норми за пределно-допустимото замърсяване на водните течения и басейни

Общи понятия

Влияние на отпадъчните води върху водните течения и басейни

Показатели, характеризиращи отпадъчните води

Санитарни норми за пределно-допустимите замърсявания на водните течения и басейни


7. Самопречистване на водните течения и басейни

Самопречиствателна способност на водните течения и басейни

Необходима степен на пречистване на отпадъчните води

Характеристика на различните видове отпадъчни води


8. Теоретични основи на процесите и методите, прилагани при пречистването на отпадъчните води

Усредняване

Неутрализация

Утаяване

Коагулация

Филтруване

Продухване с водна пара (евапорация) и с газове

Коалесценция

Кристализация

Изпаряване

Дестилация и ректификация

Екстракция

Аерация

Сорбция

Йонообмен

Флотация

Озониране, обработване с ултравиолетови лъчи и ултразвук

Магнитно и радиационно обработване, електролиза и електродиализа

Обработване под налягане, термично изгаряне и замразяване

Обратна осмоза 

Подкиселяване и алкализиране

Хлориране

Химично утаяване, окисляване и редукция

Катализа

Биохимично окисление

Почвена филтрация

Пречистване в биологични езера

Дълбоко заустване

Дезинфекция на отпадъчните води


9. Класификация и методи за пречистване на отпадъчните води

Класификация на методите за пречистване на отпадъчните води

Методи за пречистване на отпадъчните води

- Пречистване на битовите отпадъчни води

- Пречистване на промишлените отпадъчни води

* Пречистване на отпадъчните води от въглепреработвателната промишленост

* Пречистване на отпадъчните води от нефтената промишленост

* Пречистване на отпадъчните води от от основния (нефтохимичен) ограничен синтез

* Пречистване на отпадъчните води от производството на химични влакна

* Пречистване на отпадъчните води от химико-фармацевтичната промишленост

* Пречистване на отпадъчните води от производството на някои неогранични вещества, карбамид, матанол и ацетилен

* Пречистване на отпадъчните води от черната металургия

* Пречистване на отпадъчните води от цветната металургия

* Пречистване на отпадъчните води от рудообогатителната промишленост

* Пречистване на отпадъчните води от галваничните цехове на машиностроителните заводи

* Пречистване на отпадъчните води от целулозно-хартиената промишленост

* Пречистване на отпадъчните води от производството на фуражни дрожди

* Пречистване на отпадъчните води от текстилната промишленост

* Пречистване на отпадъчните води от захарните заводи

* Пречистване на отпадъчните води от заводите за плодови консерви

* Пречистване на отпадъчните води от млекопреработвателните предприятия

* Пречистване на отпадъчните води от кожарските заводи

* Пречистване на отпадъчните води от месокомбинатите

* Пречистване на отпадъчните води от животновъдството


10. Методи за обработване на утайките, получени след пречистването на отпадъчните води

Методи  за обработване на утайките с оглед на следващото им обезводняване


11. Методи за дълбоко пречистване на отпадъчните води

Общи бележки

Допречистване на отпадъчните води чрез добавяне химични реагенти

Филтруване

Пречистване с фосфор и азот

Дълбоко пречистване чрез абсорбция с активен въглен

Допречистване чрез окисляване на органичните вещаства чрез хлориране

Дълбоко пречистване на отпадъчните води чрез рекарбонатизация

3983

Технология на пречистването на водите , Х. Попов, М. Милев