От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология-книга 3 - Анатол Анчев
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Преоценени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук

Търговец: Веселин Добрев, За поръчка над 39.99 лв.–25% отстъпка! , София

Контакт

От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология-книга 3

Анатол Анчев

Цена 50.00 лв
рядка книга
Корица: твърда
Година :2016
Страници: 1943
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Етнология и етнография книги, Психология книги

Настоящата книга проследява пътя на българската аналитичнопсихологическа антропология и научната съдба на Анатол Анчев, неотклонно вървящ по този път. Анатол Анчев е професор в Института за етнография и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките. Той е доктор на фолклористика и доктор на филологическите науки. Работи в областта на: българския песенен фолклор, народните вярвания, българската традиционна сватба, историята на българската фолклористика, фолклор и съвременност и др. Изследва взаимовръзката между армия и фолклор, проблемите за лудостта в българската традиционна култура, архетипа на ковача и т.н. Повече от две десетилетия използва инструментариума на аналитичната психология в своите научни трудове, стремейки се да реализира идеята си за създаване и утвърждаване на българска аналитичнопсихологическа антропология.

Настоящата книга проследява пътя на българската аналитичнопсихологическа антропология и научната съдба на Анатол Анчев, неотклонно вървящ по този път. 
Стремежът на тази книга е: да бъде най-пълната българска версия за същността на психологическата антропология в нейния цялостен научно-изследователски дискурс, включващ създаване и взаимовръзка с други научни дисциплини, път на развитие, съвременно състояние и перспективи; да разкрие смисъла и значението на двете най-значими подполета в тази наука – психоаналитичната антропология и аналитичнопсихологическата антропология, като постави акцент върху рецепцията им в българската наука, проследявайки научно-историческите предпоставки за това; да представи подробно изследователските опити на българските учени в полето на аналитичнопсихологическата антропология, като направи аналитичнопсихологически прочит на трудовете на редица български етнолози и фолклористи (започвайки с един от най-ярките основоположници на академичната ни хуманитаристика Иван Д. Шишманов, продължавайки с неговия ученик и съратник Михаил Арнаудов и стигайки до съвременните учени); да покаже дългогодишните усилия на автора на тази книга за създаване, развитие и утвърждаване на българска аналитичнопсихологическа антропология.
Настоящата книга разкрива теоретичните и практическите основания за появата на аналитичнопсихологическата антропология и за дейността по света и в България в нейното научно-изследователско поле, представя най-ярките чуждестранни и български дейци в тази област, посочва основните трудове и идеи в аналитичнопсихологическата антропология, показва практическото приложение на тази наука, разяснява как се случва обучението в аналитичнопсихологическа антропология в България, проследява какъв е пътят на един млад човек, решил да се занимава с тази наука и какви са перспективите на българската аналитичнопсихологическа антропология, напомня, че науката (с цялата й сериозност) може да бъде и („несериозна”) игра и изкуство, което я обогатява откъм смисъл и съдържание.
Личният авторов подход към всяка глава, субективното отношение към съдбата и към творческия дух на науката (неразделна част от съдбата на автора и от неговия творчески дух, и обратното – неговата съдба и неговият творчески дух, като неразделна част от науката) превръщат тази книга в своеобразна книга-изповед, книга-болка, книга-горчивина, книга-вяра, надежда и любов. Не без основание авторът може да я нарече „книгата на моя живот” (в буквален и в преносен смисъл), тъй като тя е книга-равносметка на постигнатото от него досега – своеобразен завършек на близо четиридесетгодишен негов упорит и всеотдаен изследователски труд в областта на фолклористиката, етнологията и аналитичнопсихологическата антропология, изпълнен с много трудности и препятствия от най-различно естество, но и с приятните вълнения от научните предизвикателства, с раждането и реализирането на нови идеи и със сладостта от постигнатите успехи.

Summary/Abstract: This book strives to: be the most comprehensive Bulgarian version of the essence of psychological anthropology in its entire research discourse, including establishing and mutual interplay with other academic disciplines, course of development, contemporary condition and perspectives; delve deeper in the meaning and significance of this science’s major sub-areas: psychological-analytical anthropology and analyticalpsychological anthropology, putting an emphasis on their reception by Bulgarian researchers, tracing the historical and scientific prerequisites for this; present in detail the research experience of Bulgarian scholars in analytical-psychological anthropology by giving a reading of the works of a number of Bulgarian ethnologists and folklorists from the brilliant founder of Bulgarian soft sciences, Ivan D. Shishmanov to his disciple and associate Mikhail Arnaoudov to the contemporary researchers; evince the efforts of many years of the author to create, develop and establish Bulgarian analytical-psychological anthropology. This book gives the theoretical and practical grounds for the emergence of analyticalpsychological anthropology and for the developments, both here and abroad, in its research area, presenting the most eminent foreign and Bulgarian researchers working in the area, as well as the fundamental works and ideas in analytical-psychological anthropology, showing the practical appliance of this science, expanding on the education in analyticalpsychological anthropology in Bulgaria, tracing the path of a young man embarking on a career in this field as well as the perspectives for Bulgarian analytical-psychological anthropology, reminding that science for all its seriousness can well be an ‘unserious’ play and art, thus enriching it in terms of significance and content. The book is composed of eight chapters. The personal approach of the author to each chapter, his subjective attitude towards the development and creativity of this science (an indelible part of the author’s career and creative spirit and vice versa, his career and creative spirit as an indelible part of the discipline) impart a sense of a confession, anguish, bitterness, faith, hope and love to the book. The author could have well titled it The Book of My Life (both literally and figuratively) and with good reason too, as it summarises all his achievements to this day, being the copestone of almost four decades of his hard and devoted research work in the fields of folk studies, ethnology and analytical-psychological anthropology, fraught with various difficulties and obstacles, but also presenting a nice thrill when facing research challenges, hitting upon and implementing new ideas and enjoying the achievements.
От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология-книга 3, Анатол Анчев
От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология-книга 3, Анатол Анчев
От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология-книга 3, Анатол Анчев
От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология-книга 3, Анатол Анчев
От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология-книга 3, Анатол Анчев
От психологическата основа в народоуката на Иван Д. Шишманов до българската аналитичнопсихологическа антропология-книга 3, Анатол Анчев