Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976 - Колектив
www.evtiniknigi.com
  0.00 лв.
Home
Редки книги
Нови книги
Намалени нови книги
Употребявани книги
Антикварни книги
Купувам книги
Добави книга
Евтини Книги във Фейсбук
Ваучер

Търговец: Веселин Добрев. Поръчките се изпълняват в 7 дневен срок. , София

Контакт

Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976

Колектив

Цена 20.00 лв
употребявана книга
Корица: мека
Година :1977
Страници: 190
Език: български
Състояние: много добро
Категория: Научна литература, География книги и учебници

Съдържание/ Contents.

K-Мишев. Някои мисли за развитието и задачите на географията в светлината на решенията на Единадесетия конгрес на БКП/ MishevK. Some thoughts about the development of geography and its tasks in the light of the resolutions taken at the XIth congress of the Bulgarian communist party

М. Георгиев, П. Петров. Успехи на съветското ландшафтознание/ GeorgievM., PPetrovAchievements of the knowledge of the landscape in the USSR

А. Ценова, Л. Зяпков. Някои аспекти на водния и водностопанския баланс на НР България/ TzenovaA., LZiapkov. Certains aspects du bilan des eaux naturelles et industrielles de la République Populaire de Bulgarie

Х. Тишков. Върху характера и проявата на южните ветрове в Югозападна България/ Tichkov, H. Sur l'effet des vents sud dans la Bulgarie Sud-Ouest

Ек. Благоева. Геолого-геоморфоложката основа на ландшафтите в територията на град Бобовдол и прилежащите му земи/ BIagoeva, E. Geological-geomorphological basis of the landscapes in the town of Bobovdol and its vicinity

Т. Ненов. Върху асиметрията на речните долини в североизточната част на Типченишко-Струпецката платовидна област/ NenovT. Über die Asymmetrie der flusstöler im nordöstlichem Teil der plateauohnlighen gegend Tiptsceniza-Strupez

Н. Мичев, Ив. Минкова. Териториални различия  и тенденции в съвременното развитие на гъстотата на населението в България/ MitchevN., IMinkova. Différences territoriales dans le développement actuel de la densité de la population en Bulgarie

М. Генешки. За периодизацията в развитието и териториалното разположение на машиностроенето у нас/ Geneshki, M. On the periodization of the development and territorial location of the machine-building in Bulgaria

М. Михайлов. Предпоставки за икономическата активизация на крайграничната територия на Северозападна България със СФРЮ/ MikhailovM. Prerequisites for the economic activation of the Bulgarian North-western territory near the frontier with Yugoslavia

И. Пенков, М. Бъчваров. Костенецки курортно-туристически микрорайон/ PenkovI., MBachvarovaThe Kostenets recreation micro region

Св. Кираджиев. Стопанскогеографски проблеми в развитието на Благоевград/ KiradshievS. Wirtschaftsgeographische Probleme in der Entwicklung von Blagoevgrad

Б. Манев. Географски особености в развитието на западногерманския пасивен туризъм към европейските страни и България/ BManev. Geographic features of the development and growth of west-german passive tourism to the European countries and Bulgaria

Научни съобщения

М. Бъчваров. Краковският студиум по туризма (1936-1939 г.) – първият университетски център за научни изследвания и обучение по туризма/ BachvarovM.  The Cracowstudism of tourium 1936 1939 – first university center of investigations and training on tourism

Ст. Карастоянов. Проблеми и задачи на географията в светлината на Втория географски конгрес в България/ KarastoyanovS. Problems and tasks of the geography as presented to the 11th Congress of the geographers in Bulgaria

Б. Манев. Международни симпозиуми „Географски проблеми при използуването на курортния потенциал“ – Варна, 1973 г. и „Туризмът като фактор за националното и регионалното развитие“ – София – Белоградчик, 1975 г./ BManevThe international symposia “geographical problems of use of the resort potential” – Varna 1973 and “Tourism – factor for national and regional development” Sofia-Belogradchik – 1975

П. Петров. Николай Андреевич Гвоздецки (по случай 60-ата му годишнина)/ PPetrov. Nikolay Nikolayevich Gvozdetzkiy (on lhe ocasion of his 60th birthday)

Рецензия/ Review

М. Георгиев. „Геоморфология на българското черноморско крайбрежие и шелф“/ MGeorgiev. “Geomorphology of the Bulgarien Black Sea shore and shelf" by V. Popov and K. Miszev, Sofia, 1974

Библиография/ Bibliography

Л. Димитрова. Библиография на научните и научно-популярните публикации в областта на географските науки за 1973 и 1974 г./ LDimitrova. Bibliography of the scientific and popular publications in geography during the years 1973 and 1974

Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976  , Колектив
Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976  , Колектив
Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976  , Колектив
Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976  , Колектив
Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976  , Колектив
Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976  , Колектив
Известия на българското географско дружество. Книга XIV (XXIV)1976 / ИЗВЕСТИЯ БОЛГАРСКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Т. XIV (XXIV) – 1976 BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ BULGAR DE GÉOGRAPHIE – ТОМЕ XIV (XXIV) – 1976  , Колектив